panel 2

Identiteit

Laatste update: 09 Maart 2018

Een sociale opdracht

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vervult eerst en vooral een sociale rol.

Hij werkt sinds 1945 in een sociaal-economische omgeving die voortdurend in ontwikkeling is en waarborgt een goede financiering en een modern beheer van het stelsel van sociale zekerheid van de werknemers. Dit stelsel richt zich tot de actieve en niet-actieve werknemers en hun familie en is dus het belangrijkste stelsel inzake sociale bescherming in België.

Drie prioritaire verantwoordelijkheden

Deze sociale rol als Openbare Dienst behelst drie prioritaire verantwoordelijkheden:

  1. het geheel van inning en verdeling der sociale bijdragen (het globaal en meer efficiënt financieel beheer),
  2. het geheel van inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens (het globaal en vereenvoudigd administratief beheer)
  3. de statistische of informatieve ondersteuning die eruit voortvloeit. 

1. Inning en verdeling van de sociale bijdragen

Eerste prioritaire verantwoordelijkheid: de correcte, regelmatige en tijdige inning en verdeling van de sociale bijdragen verschuldigd voor alle takken van het stelsel van de sociale zekerheid (kinderbijslag, geneeskundige verzorging, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, rust- en overlevingspensioenen) voor het stelsel der jaarlijkse vakantie en voor vele sociale fondsen.

De inning slaat op het nazicht en de behandeling van meer dan 220.000 aangiften van werkgevers per kwartaal, op het complexe beheer van de talrijke formules voor verminderingen of vrijstellingen van bijdragen en op de opsporing en identificatie van diegenen die de geldende regels niet naleven.

De verdeling ten gunste van de openbare instellingen belast met het toekennen van sociale uitkeringen (het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of RIZIV, de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers of RKW, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of RVA, de Rijksdienst voor pensioenen of RVP, de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of RJV, het Fonds voor arbeidsongevallen of FAO, het Fonds voor beroepsziekten of FBZ…), die voor de meeste onder hen geschiedt op basis van de erkende prioriteiten en behoeften, houdt de verplichting in om aan deze instellingen een volledige financiële dekking te waarborgen en om de niet-aangewende middelen oordeelkundig te beleggen.

2. Inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens

Tweede prioritaire verantwoordelijkheid, voor alle voornoemde takken, de correcte, regelmatige en tijdige inzameling en verspreiding van de administratieve gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de rechten van de sociaal verzekerden.

De inzameling veronderstelt een multifunctionele aanpak en een snel, veilig en interactief beheer van de éénmalig opgevraagde gegevens, die voornamelijk betrekking hebben op de bezoldigingen van de werknemers, hun loopbaan en hun arbeidstijd.

3. Statistische ondersteuning

Derde prioritaire verantwoordelijkheid, het terbeschikkingstellen, zonder afbreuk te doen aan de principes van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van de statistische of actuariële gegevens waarover de Rijksdienst beschikt en die nuttig kunnen zijn voor de uitwerking en de evaluatie van sociale beleidsmaatregelen, voor wetenschappelijk onderzoek of voor informatie in het algemeen.

De kernwaarden van de RSZ

De RSZ stelt drie waarden voorop, die richting geven aan zijn handelen, zowel intern als voor de buitenwereld. Die waarden zijn openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Openheid

Onder zijn eigen medewerkers wil de RSZ een sfeer creëren waarin onderlinge contacten worden gestimuleerd, over de hiërarchische structuren heen en ongeacht taalkundige, ideologische en andere verschillen. Met een heldere, eerlijke communicatie wil de directie de medewerkers op de hoogte brengen van het beleid. Zij wil ook mogelijkheden scheppen voor medewerkers om hun verwachtingen te uiten. Medewerkers worden ertoe aangezet om kennis te delen en feedback uit te wisselen.

Openheid betekent dat de RSZ goed toegankelijk is voor zijn klanten. Zij moeten bij de RSZ op neutrale, betrouwbare en begrijpelijke informatie kunnen rekenen, op een begripvolle respons bij problemen en op een objectieve en transparante behandeling van hun dossier.

De RSZ staat open voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de samenleving, vooral voor technologische innovaties die zijn dienstverlening kunnen verbeteren.

Vertrouwen

De RSZ heeft vertrouwen in de mogelijkheden en de inzet van zijn medewerkers. Zij krijgen daarom ruimte om hun werk zoveel mogelijk autonoom te organiseren en te plannen, en om zich in hun functie te ontplooien. Dat vertrouwen zal worden bevorderd door een respectvolle samenwerking tussen collega’s.

De RSZ wil zich een betrouwbare partner tonen die constructieve relaties onderhoudt met al zijn externe stakeholders. Eenieder die met de RSZ in aanraking komt – van werkgevers over overheden tot en met burgers – mag rekenen op een integere en objectieve behandeling en op een efficiënte, doeltreffende en klantgerichte aanpak, met respect voor de privacy van zijn gegevens. De financiële middelen en de gegevensstromen die hem overeenkomstig zijn opdracht zijn toevertrouwd, beheert de RSZ als een goede huisvader en op transparante wijze, onder het voortdurende toezicht van diverse interne en externe controleorganen.

Verantwoordelijkheid

Het klimaat van vrijheid en vertrouwen waarin de RSZ-medewerker zijn werk kan doen, roept een houding van verantwoordelijkheid op. Medewerkers voelen zich betrokken bij de opdrachten van de RSZ en voeren hun taken uit binnen de hun toebedeelde tijd en middelen en met respect voor hun collega’s.

Het professionalisme en de beroepstrots die zij daarbij aan de dag leggen, vinden ook onvermijdelijk een weg naar buiten toe. Zo ontstaat het beeld van een instelling die niet alleen efficiënt en zorgvuldig omgaat met de financiële middelen en mankracht, maar die ook oog heeft voor het grotere geheel van de samenleving en het milieu.

Een visie voor de toekomst

Via openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid wil de RSZ zijn bestaansreden en zijn sociale opdracht bestendigen en een voorbeeld van modern openbaar bestuur blijven dat elektronisch toegankelijk is en dat klaar staat om zijn diensten aan te bieden aan het Europa van de sociale bescherming dat in voorbereiding is.

^ Back to Top