Nieuwsarchief

Herstel van de arbeidsmarkt ingezet? 2010-09-29

Het herstel van de globale arbeidsmarkt, waarvan de eerste tekenen reeds in het eerste kwartaal merkbaar waren, zet zich sterker door in het tweede kwartaal. Zowel in arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume is er voor het eerst sinds het begin van de financieel-economische crisis sprake van een jaar-op-jaargroei. De groei is echter nog in belangrijke mate bepaald door de afbouw van economische werkloosheid (arbeidsvolume), het hernemen van de uitzendsector (zowel arbeidsplaatsen als arbeidsvolume) en de nog steeds doorzettende groei in de sector van de dienstencheque-activiteiten (zowel arbeidsplaatsen als arbeidsvolume).
Vooral ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 valt de forse toename op van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (+70.000) wat in ruime mate wordt verklaard door het beperkter gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid (zowel door de herneming van de productie in een aantal industriële sectoren als door de herneming in de bouw en aanverwante sectoren na de uitzonderlijke weersomstandigheden in het eerste kwartaal). 
Toch bevindt het arbeidsvolume in de secundaire sector zich nog op een veel lager niveau dan in het tweede kwartaal 2008 (ongeveer -10%) door de inkrimping van het aantal arbeidskrachten (ingevolge herstructureringen, stopzettingen tijdelijke contracten, beperking aanwervingen,...). Ook in bepaalde delen van de tertiaire sector ("Vervoer en opslag", "Informatie en communicatie" en " Financiële activiteiten en verzekeringen"), blijven de gevolgen van de financieel-economische crisis nog goed voelbaar.

De evoluties op globaal en sectoraal vlak, die beschreven worden in de brochure “Snelle ramingen van de loontrekkende tewerkstelling”, zijn netto-evoluties. In het recent verschenen rapport “Jobcreatie en -destructie tijdens de crisis” wordt ingegaan op de evoluties bij de individuele ondernemingen die aan deze netto-evoluties ten grondslag liggen. Dit rapport van Karen Geurts, onderzoeksleider Arbeid bij het HIVA – K.U.Leuven, kwam tot stand in samenwerking met de Directie voor Statistiek van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

^ Back to Top