Nieuwsarchief

Vernieuwde brochure “Loontrekkende tewerkstelling” 2012-07-10

Brochures 3e en 4e kwartaal 2011 verschijnen eerstdaags in afgeslankte vorm

Momenteel worden de statistieken over de loontrekkende tewerkstelling grondig herzien.
De directe aanleiding hiervoor is het project Capelo dat vanaf 2011 van start is gegaan (meer info). Dit project heeft gevolgen voor zowel de telling van het aantal werknemers als voor de meting van het arbeidsvolume in de overheidssector. Meer bepaald zullen de tewerkstellingsstatistieken met betrekking tot het statutair personeel van de overheid vanaf het eerste kwartaal 2011 nauwer aansluiten bij de reële arbeidssituatie, voornamelijk met betrekking tot de stelsels van terbeschikkingstelling vanwege ziekte of terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen (oa. in het onderwijs).
De wijziging in de telling van de werknemers (arbeidsplaatsen/tewerkgestelde werknemers) en het arbeidsvolume leidt onvermijdelijk tot een breuk in de tijdsreeks. De nodige inspanningen zullen geleverd worden om de breuk in de tijdsreeks zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het Capelo-project is nog steeds niet afgerond. Voor het eerste en het tweede kwartaal 2011 werden de gegevens nog vrijwel volledig op de “oude manier” doorgegeven. De brochures voor deze kwartalen sluiten dan ook nog aan bij de brochures van voorgaande jaren. Vanaf het derde kwartaal 2011 zijn de gegevens echter heterogeen, zodat er geen betrouwbare cijfers gepubliceerd worden over de overheidssector. De brochures voor het derde en het vierde kwartaal 2011 zullen daarom eerstdaags in een afgeslankte vorm verschijnen.

Wanneer de cijfers voor de overheidssector definitief zijn worden alle statistieken vanaf het eerste kwartaal 2011 opnieuw gepubliceerd. Tevens zullen we van de opstart van de vernieuwde tijdsreeks gebruik maken om een aantal classificatiecriteria aan te passen:

  • De door de Directie Statistiek gehanteerde afbakening van de overheidssector wordt herzien, met daarbij ook de mogelijkheid tot een verdere indeling volgens aard van de overheidsinstelling.
  • Een uitsplitsing van de klasse hoofdverblijfplaats “Onbekend” waarbij de inkomende grensarbeid beter kan afgebakend worden.
  • Tevens zullen de dagloonklassen geactualiseerd worden zodat de hogere loonklassen opnieuw beter worden opgesplitst.

Verder werken we aan de omvorming van een statische papieren brochure die ook in Excel kan opgevraagd worden tot een dynamische Web-brochure. Ondertussen vragen we begrip voor de vertraging van de publicatie van de gegevens met betrekking op het jaar 2011.

^ Back to Top