RSZ gaat werkgevers beter begeleiden bij betaling bijdragen 2013-02-12

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gaat werkgevers beter begeleiden bij de betaling van sociale bijdragen. Door het inningsproces te reorganiseren en in alle fasen van dat proces snel, helder en proactief te communiceren, wil de RSZ betalingsmoeilijkheden tijdig aan het licht brengen en werkgevers waar mogelijk een gerechtelijke procedure besparen.

Lagere drempel voor voorschotten

Een werkgever zal voortaan sneller voorschotten moeten betalen op de verschuldigde sociale bijdragen. De drempel daalt van € 6.197 naar € 4.000 sociale bijdragen per kwartaal. De praktijk wijst uit dat werkgevers die voorschotten betalen minder schulden maken op de lange termijn. De lagere voorschotdrempels worden van kracht op 5 februari 2014, voor het eerste voorschot voor het eerste kwartaal 2014.

De maatregel is de laatste van een aantal ingrepen die de betaling van voorschotten moeten bevorderen.  Zo brengt de RSZ werkgevers sinds begin dit jaar op de hoogte van het bedrag van de te betalen voorschotten . Ook was er in 2013 een uitbreiding van het systeem van forfaitaire voorschotten.

Proactieve benadering van de werkgever

De RSZ heeft werkgevers altijd aangemoedigd om bij vragen of betalingsproblemen zo snel mogelijk contact op te nemen. Vanaf december 2013 zal de RSZ ook vaker zélf gericht contact opnemen met werkgevers. Op sleutelmomenten in het betalingsproces (vlak vóór en na de wettelijke vervaldatum) zullen de RSZ-rekeninghouders de betrokken werkgevers opbellen om hun betalingsstatus te bespreken. Dat bevordert niet alleen de tijdige betaling van de verschuldigde bijdragen, het maakt het ook mogelijk om eventuele problemen snel op het spoor te komen. Indien nodig kan de RSZ aan de werkgever tijdens het contact een minnelijk afbetalingsplan voorstellen. De nieuwe gerichte en proactieve aanpak maakt bovendien een aantal papieren herinneringsdocumenten overbodig en betekent dus ook een administratieve vereenvoudiging.

Betere follow-up bij laattijdige betaling

Ook werkgevers die hun sociale bijdragen niet voor de wettelijke vervaldag betalen, zullen in de toekomst beter worden opgevolgd. Door sneller in te grijpen en duidelijker te communiceren wil de RSZ meer betalingsachterstanden in de administratieve fase afhandelen en werkgevers zo mogelijk een gerechtelijke procedure besparen.

Laattijdige betalers krijgen sneller dan voorheen een aanmaning toegestuurd. Die aanmaning wordt ook duidelijker: ze geeft explicieter aan dat extra vertraging de intresten verhoogt, en dat niet-betaling vóór de betalingsdeadline gerechtelijke stappen tot gevolg heeft. Nieuw is ook dat de werkgever gebruik kan maken van een gestructureerde mededeling om zijn achterstallige schulden te betalen. Bovendien is de eerste aanmaning opnieuw een moment waarop de RSZ de werkgever zal opbellen om zijn situatie te bespreken.

Indien nodig zal ook de fase van gerechtelijke vervolging eerder ingezet kunnen worden. Het document dat die fase inluidt, wordt gebruiksvriendelijker, net als de eerste aanmaning.

De vernieuwde documenten worden in gebruik genomen vanaf februari 2014, hoewel in een overgangsfase ook de oude documenten nog worden gebruikt.

Meer informatie

•    Vervaldata voor betalingen van voorschotten en saldi
•    Een minnelijk afbetalingsplan aanvragen
•    Voorbeeld van het vernieuwde aanmaningsdocument (pdf)

^ Back to Top