Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Barometer van de loontrekkende tewerkstelling in België

Laatste update: 23 December 2020

 

Wat is de tewerkstellingsbarometer?

De Tewerkstellingsbarometer is een maandelijkse publicatie van de RSZ met informatie over de bezoldigde tewerkstelling in België. Deze informatie heeft betrekking op alle werkgevers en werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen. Behoudens een aantal uitzonderingen (internationaal akkoord, bilaterale conventie) is het Belgische socialezekerheidsstelsel van toepassing op iedere werknemer die prestaties verricht op het Belgische grondgebied voor een werkgever die in België is gevestigd, maar ook voor werkgevers in het buitenland die een exploitatiezetel in België hebben waar de werknemer afhankelijk van is.

Het doel van de barometer bestaat erin de evolutie te beschrijven van het gemiddelde maandelijkse aantal personen dat minstens één arbeidsrelatie tijdens de observatieperiode heeft. Deze aanpak, waarbij niet het aantal betrekkingen ("jobs") maar het aantal natuurlijke personen ("werknemers") centraal staat, beantwoordt aan het begrip "Belgische binnenlandse werkgelegenheid". Het gaat met andere woorden om een demografische benadering.

Aangezien de barometer de tewerkstelling op Belgisch grondgebied meet die aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen is, is het dus onmogelijk om hieruit de tewerkstellingsgraad uit af te leiden: hiervoor wordt gekeken naar de tewerkstelling uitgeoefend door werknemers die in België wonen (waaronder andere andere "uitgaande" grensarbeiders die in de grensstreek werken en die meestal aan de sociale zekerheid van de buurlanden onderworpen zijn).

Cijfergegevens

Tewerkstellingsbarometer Word PDF
Novembre 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-11 docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-11 (pdf)
Octobre 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-10(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-10 (pdf)
September 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-09(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-09 (pdf)
Augustus 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-08(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-08 (pdf)
Juli 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-07(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-07 (pdf)
Juni 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-06(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-06 (pdf)
Mei 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-05(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-05 (pdf)
April 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-04(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-04 (pdf)
Maart 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-03(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-03 (pdf)
Februari 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-02(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-02 (pdf)
Januari 2020 maandelijkse tewerkstelling 2020-01(docx) maandelijkse tewerkstelling 2020-01 (pdf)
December 2019 maandelijkse tewerkstelling 2019-12(docx) maandelijkse tewerkstelling 2019-12 (pdf)

Bron van de gegevens

De informatie van deze barometer is gebaseerd op de gegevens uit de database "personeelsbestand" waarin alle arbeidsrelaties werkgever-natuurlijke personen" opgenomen zijn. Deze database wordt gevoed door de Dimona-aangiftes die door de werkgevers worden ingevoerd en door de RSZ worden geregistreerd.

Ter herinnering: Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke aangifte) is een eenvoudig elektronisch bericht waarbij het begin en/of het einde van een arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever onmiddellijk aan de RSZ wordt gemeld.

Aan de hand van de gegevens afkomstig van de Dimona-aangiften is, ten opzichte van de gegevens uit de  trimestriële aangifte (DmfA), een snellere en frequentere publicatie van informatie over de schommelingen van de arbeidsmarkt in België mogelijk. Het door deze barometer geboden overzicht is evenwel minder nauwkeurig en beperkter aangezien we over weinig informatie over de aard van de arbeidsrelaties beschikken (voltijdse of deeltijdse overeenkomst, arbeiders- of bediendencontract...).

Deze barometer is met andere woorden een aanvulling op de reeds bestaande tewerkstellingsstatistieken zoals de snelle ramingen van de tewerkstelling of Dynam. Deze gegevens verschillen zowel door hun periodiciteit (maandelijks voor de barometer) als door de bron van waaruit zij worden geput.

Basisconcepten

Observatieperiode

De observatieperiode beslaat vier tot vijf weken (en vangt iedere maand aan op de derde donderdag van de voorgaande maand). Deze scharnierdatum werd zo gekozen dat de gegevens zo minimaal mogelijk door kalendereffecten zou worden vertekend.

Relatie "werkgever-werknemer" en "arbeidsrelatie"

Een Dimona-aangifte bevat de volgende gegevens:

  • het nummer waarmee de werkgever geïdentificeerd wordt (KBO-nr.);
  • het nummer waarmee de werknemer geïdentificeerd wordt (identificatienummer sociale zekerheid);
  • de data van het begin en/of het einde van de arbeidsrelatie.

In de loop van eenzelfde observatieperiode kan een werknemer meerdere arbeidsrelaties bij eenzelfde werkgever hebben.

In aanmerking genomen werknemers

Door de beperkte informatie die uit de Dimona-aangifte kan gehaald worden, kunnen drie "groepen" werknemers onderscheiden worden:

  • De "gewone" werknemers: alle werknemers die aan de sociale zekerheid onderworpen zijn, met inbegrip van de studenten die aan de sociale zekerheid onderworpen zijn;
  • De studenten: het gaat hierbij om werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst en die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van loontrekkende werknemers;
  • de werknemers waarop de RSZ-bijdragen niet van toepassing zijn.

De werknemers waarvoor geen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn en ook de studenten zijn niet in de barometer opgenomen.

Methodologie

Berekeningen

Voor elke week (van donderdag tot woensdag) van de observatieperiode tellen we het aantal personen dat, in functie van de ingevoerde aangiften, in principe als gewone werknemer gedurende ten minste één dag tewerkgeteld was.  De finale gegevens zijn het gemiddelde van de wekelijkse gegevens.

De classificatiecriteria

Door het gebruik van het identificatienummer sociale zekerheid is het mogelijk gegevens over de tewerkgestelde personen te halen uit de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en de aanvullende registers van de KSZ. Met deze gegevens zijn de volgende classificaties mogelijk:

  • naar geslacht,
  • naar leeftijdsklasse (op basis van de leeftijd op het einde van de observatieperiode),
  • naar gewest van de woonplaats van de werknemer.

Op basis van de gegevens op de Dimona-aangifte is het niet mogelijk om het klassieke onderscheid te maken volgens de prestatiecriteria zoals het statuut (arbeiders, bedienden of ambtenaren), het arbeidsstelsel (voltijds of deeltijds), de werkplaats en het paritair comité.

Omdat de gegevens werknemers betreffen die tijdens de observatieperiode een overeenkomst hebben met meerdere werkgevers, kunnen de gegevens niet verdeeld worden volgens de kenmerken van de werkgever (zijn activiteit, zijn omvang,...).

Meer info

Tewerkstellingsbarometer: gebruikte methodologie (pps).

^ Back to Top